Bài tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: 20:46:55 31/01/2022 (GMT+7)

Bài tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2022)

            BAN TUYÊN GIÁO                                                                             THÔNG TIN 03-2-2022

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG THẮNG

 

THÔNG TIN CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

 

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Trong giờ phút thời khắc thiêng liêng, chuyển giao năm cũ- đón chào măm mới. “Mừng Đảng, mừng Xuân”, mừng đất nước, quê hương đổi mới.

Mừng Đảng ta tròn 92 tuổi.

Vào ngày 03/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Bác đã lãnh đạo cuộc cách mạng Việt Nam ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã khai sinh và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tiền thân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

92 năm qua dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng. cách mạng nước ta liên tiếp giành được thắng lợi vẻ vang. Lập nên những kỳ tích trong thể kỷ 21.

Đảng ta đã trở thành người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Được toàn thể dân tộc và nhân dân Việt nam coi là Đảng của chính mình.

Có được thành tựu quan trọng to lớn đó là do đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đường lối lãnh đạo đúng đắn, đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lên Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng được chính đốn, tôi luyện, trưởng thành nhiều mặt. Đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta. Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng năm 1975 Non sông thu về một mối cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta đã nhanh chóng từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, nhanh chóng khôi phục nền kinh tế.

Năm 1986 đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của đảng đề xướng vạch ra đường lối đúng đắn. Lãnh đạo toàn dân, toàn quân. Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng đã khẳng định đổi mới là yêu cầu tất yếu, khách quan.

Đẩy mạnh quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách hợp quy luật, hợp với nguyện vọng của toàn dân. Củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy nhanh tốc độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta.

Đảng ta là Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội là người lãnh đạo duy nhất. Trong điều kiện kinh tế thị trường còn nhiều khó khăn. Tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Đảng ta ý thức rất rõ trách nhiệm và vinh dự của mình đối với đất nước, đối với vận mệnh của dân tộc.

Đại hội 7 của Đảng đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội 8 và đại hội 9 tiếp tục khẳng định con đường đi lên của cách mạng nước ta là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện công cuộc đổi mới. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước sang thế kỷ 21 bên cạnh những thuận lợi lớn là sức mạng của dân tộc, sức mạnh của thời đại. Song cũng có không ít những khó khăn thách thức. Đòi hỏi đảng ta luôn phải vững vàng, kiên định về bản lĩnh chính trị.

Tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, kiên quyết mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nắm bắt tổng kết thành quả của đảng của nhân dân, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, kịp thời đề ra các chủ trương, đường lối chính sách đúng đắn, khởi dậy và phát huy  được tiềm năng to lớn của nhân dân. Đảng ta thật xứng đáng với vai trò chiến sĩ tiên phong.

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam quang vinh, toàn quân, toàn dân ta vô cùng phấn khởi với một đảng kiên cường, bất khuất, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Làm nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử của dân tộc. Đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

- Từ sau ngày có Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đến nay. Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Thắng chúng ta luôn luôn đi theo đường lối chủ trương của đảng, một lòng theo đảng theo cách mạng. Trong cuộc kháng chiến  thần thánh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Đảng bộ nhân dân xã nhà đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển giải phóng dân tộc, lương không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Đã có 122 anh hùng liệt sĩ dũng cảm hy sinh vì nước, vì dân, hàng trăm thương binh, bệnh binh. Có 12 mẹ Việt Nam anh hùng, có 1 anh hùng lực lượng vũ trang. Chúng ta vinh dự tự hào được đảng, nhà nước phong tặng xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước.

- Phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân ta lại ra sức phấn đấu, đóng góp nhiều công sức trí lực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ thương mại, phát triển kinh tế. Làm tròn nghĩa  vụ nhà nước. Chính trị luôn ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, văn hóa xã hội ngày một tiến bộ. Hằng năm được trên đánh giá là xã có nhiều phong trào tương đối toàn diện.

Trong thời kỳ đổi mới đảng bộ nhân dân xã nhà vinh dự được đón cờ thi đua của chính phủ, cờ thi đua của tỉnh, được tặng bằng khen của chính phủ, nhiều giấy khen bằng khen khác.

Được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 và huân chương lao động hạng 2. Thực hiện chủ trương của đảng nhà nước về việc xây dựng nông thôn mới. Chúng ta vinh dự được huyện, tỉnh chọn là 1 trong 11 xã của toàn tỉnh là xã điểm đi đầu xây dựng nông thôn mới.

Chỉ sau 3 năm dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, sự quản lý điều hành của UBND xã, được sự đồng thuận của các ngành đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể nhâ dân.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, cả nội lực, ngoại lực. Nhân dân ta đã chung sức, đồng lòng, chung tay quyết tâm xây dựng nông thôn mới.

Ngày 31/12/2013 đã được tỉnh ra quyết định chuẩn nông thôn mới hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Hoàn thành nông tôn mới là cơ sở tiền đề để cùng cả nước tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Ngày nay chúng ta lại tiếp tục trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Củng cố xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngày càng hoàn chỉnh, bền vững không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Mà lúc sinh thời Bác Hồ về thăm Thanh Hóa. Bác mong rằng Thanh Hóa phải trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Để đáp lại lòng mong muốn của bác. Đảng bộ và nhân dân ta đã và đang ra sức tập trung mọi nguồn lực, mọi khả năng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện nay thôn Hải Phúc 1. Cán bộ nhân dân đã đồng tâm, đồng lòng, đóng góp công sức vật lực xây dựng thôn kiểu mẫu

Đây là mô hình để các thôn trong xã học tập kinh nghiệm.

Tin rằng: Đảng bộ nhân dân ta quyết tâm thi đua phấn đấu năm 2023 là xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên thời gian này đại dịch covid 19 nó đang lây lan ở diện rộng, hầu hết các nước trên toàn cầu. Trong đó có Việt Nam, nó đã tàn phá nền kinh tế ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, tính mạng, sức khỏe của nhân dân ta.

Mong rằng nhân dân ta hãy bình tỉnh, nhưng không chủ quan. Ủng hộ chủ trương biện pháp của chính phủ, của Ban chỉ đạo địa phương về công tác phòng chống dịch covid19. Thực hiện triệt để quy định 5K để mọi người,. mọi nhà được an toàn bình yên.

Cuối cùng nhân dịp năm mới, năm Nhâm Dần. Kính chúc toàn thể nhân dân đón xuân vui tết mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới giành thắng lợi mới./.

 BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG THẮNG.

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc