Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội đầu Xuân Nhâm Dần 2022”

Đăng lúc: 16:50:19 28/01/2022 (GMT+7)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội đầu Xuân Nhâm Dần 2022”

 

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà HOẰNG THẮNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­­ 

  Số: 07 /KH – UBND                            Hoằng Thắng, ngày 14  tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao

“mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội đầu Xuân Nhâm Dần 2022”

         

Thực hiện kế hoạch số: 05 / KH - UBND ngày 11/01/2022 của chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, kế hoạch số 03/KH – UBND ngày 11/01/2022 của UBND xã. V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, thể thao, “mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần”. UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, TDTT, Lễ hội trước trong và sau tết Nhâm Dần năm 2022.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm tuyên truyền các chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định, Quy ước, Hương ước của địa phương tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và các ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước, tuyên truyền về kết quả đạt được các mục tiêu phát triển KTXH - QPAN của địa phương năm 2021, tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 99, 89 và Đề án 1089,  công tác gieo trồng và chăm sóc vụ chiêm xuân, phòng chống rét và phòng, chống các loại dịch bệnh COVID - 19 và gia súc, gia cầm, bệnh dịch tả lợn Châu phi, ATVSTP, VSMT, công tác an toàn giao thông, các tai tệ nạn xã hội.

2.Yêu cầu:

- Tuyên truyền đúng chủ đề, nội dung, trang trọng, tiết kiệm tránh phô trương, hình thức đồng thời đẩy mạnh các hoạt động VHVN-TDTT ở các Thôn, làng, cơ quan văn hóa trong toàn xã vào dịp tết cổ truyền của dân tộc, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ kỷ niệm của quê hương đất nước như: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022); 75 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 – 20/2/2022); 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022); Kỷ niệm 112 năm  ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3; 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên CSHCM (26/3/1931 – 26/3/2022); 76 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2022); và các hoạt động đón xuân vui tết Nhâm Dần 2022.

1.1. Thường xuyên tuyên truyền thông báo trên hệ thống truyền thanh về thực hiện Nghị Định 137/2020/NĐ- CP của chính phủ về  quản lý, sử dụng pháo, nghiêm cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng và đốt các loại pháo nổ, thuốc nổ các đồ chơi nguy hiểm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ các tệ nạn ma túy, Bài bạc, Lô, Đề, các hoạt động trái với pháp luật, trái với quy định của nhà nước đảm bảo cho nhân dân đón xuân “Vui tươi, Đoàn kết, An toàn và Tiết kiệm”.

1.2. Tuyên truyền Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoᔠtrong nội bộ.

1.3. Tuyên truyền kế hoạch hành động Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

1.4. Tuyên truyền chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng chính phủ V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hoá giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng, thực hiện đúng quy định trong văn hoá hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, Hội trường, nghiêm cấm việc sử dụng rượi, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực, không được đánh bạc, chơi Lô, Đề dưới mọi hình thức.

1.5. Dự kiến các hoạt động văn hóa như sau: Luyện tập và tổ chức trò diễn dân gian “Múa Sanh Ngô” phục vụ bà con nhân dân và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, các đ/c lãng đạo huyện về thăm và ghi hình đưa tin trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần  theo kế hoạch của UBND huyện; Hái hoa xuân; trò chơi bài điếm, cờ tướng, kéo co, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da và các tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ.

1.6.Các làng có đền thờ Thần Hoàng, Ban Quản Lý, Đình, Đền và tổ chức, cá nhân khi tổ chức lễ hội phải có tờ trình, kế hoạch  gửi về UBND xã thông qua Công chức Văn hóa - Xã hội.

          Nội dung tờ trình, kế hoạch nêu rõ: Nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung, địa điểm, thời gian diễn ra lễ hội, thành phần Ban tổ chức lễ hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để UBND xã  xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên. Nghi thức Lễ hội phải đúng với phong tục tập quán, bản sắc văn hoá của địa phương, dân tộc. 

1.7.Thực hiện tốt việc công khai minh bạch tiền cung tiến và các khoản chi phí Lễ hội để nhân dân được biết. Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức Lễ hội để thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, chi tiêu lãng phí làm giảm lòng tin của nhân dân, và con em xa quê.

2.Hình thức tuyên truyền:

2.1. Thông qua các cuộc hội nghị nhân dân, hội nghị Làng văn hoá, hội nghị các chi hội, chi đoàn và trên hệ thống truyền thanh của Xã, Loa tuyên truyền của Thôn, Làng.

2.2. Xây dựng các cụm tin, pa nô, áp phích, in bạt khẩu hiệu, băng zôn 2 mặt treo trên trục đường trung tâm của xã, tổ chức treo cờ Đảng, cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ, Cờ hội tại các di tích Cách mạng,  treo tại công sở Đảng ủy-UBND xã, nhà văn hoá Làng, các Trường học, Trạm y tế và toàn thể các hộ gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đối với ban văn hóa xã hội:

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí mua bổ sung các loại cờ Tổ Quốc, cờ Hồng kỳ, tổ chức in bạt khẩu hiệu, băng zôn 2 mặt treo trên trục đường trung tâm của xã, tổ chức treo cờ Đảng, cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ tại công sở Đảng ủy-UBND xã.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh duy trì thường xuyên thời lượng phát sóng, tiếp âm đài Huyện, đài Tỉnh và đài Trung ương, thông tin tuyên truyền kịp thời Thông báo, Hướng dẩn, Kế hoạch, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 các bến thể mới Omicron, các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nhâm Dần.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc Đài truyền thanh, các Thôn,  Làng văn hoá, các Cơ quan Trường học, Trạm y tế thực hiện tốt theo nội dung kế hoạch, tổng hợp báo cáo về UBND xã.

2. Đối với ban tài chính ngân sách xã.

- Căn cứ vào kế hoạch chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền quý 1/2022 và tổ chức các hoạt động “mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần” đầy đủ và kịp thời.

3. Đối với Lực lượng công an xã.

-Tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng tuần tra nhân dân để tuyên truyền, ngăn trặn thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo nổ trước trong và sau tết Nhâm Dần. Phối hợp với nhà trường hướng dẫn cho học sinh ký cam kết thực hiện Nghị Định 137/2020/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, nghiêm cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng và đốt các loại pháo nổ, đèn trời các đồ chơi nguy hiểm, các tệ nạn xã hội vv..

4. Đối với Ban CHQS xã.

-Tham mưu xây dựng kế hoạch trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết, sẵn sàng làm nhiệm vụ và điều động lực lượng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết đặc biệt là công tác phòng chống cháy, nổ, Phòng, chống tội phạm…., công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Đối với các Thôn, Làng văn hóa:

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, chủ trì tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch với Ban điều hành Làng văn hóa, phân công các thành viên trong Ban vận động xây dựng Làng văn hóa, đảm nhận tổ chức các trò chơi trong dịp tết tại khu trung tâm văn hóa làng theo phương châm xã hội hóa.

- Tại nhà văn hóa treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, In bạt khẩu hiệu, băng zôn treo tại nhà văn hóa song trước ngày 29 /01/ 2022(tức 27 tết), đồng thời phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình vào ngày lễ kỷ niệm và ngày tết cổ truyền của dân tộc, tổ chức gặp gỡ chúc tết nhân dân và cán bộ trong làng, con em xa quê về vui tết đón xuân (mỗi Thôn, làng văn hóa treo một đến hai băng zôn tuyên truyền và cắm cờ chuối trên các cổng)

          - Có kế hoạch phối hợp với Chi đoàn TN tổ chức lực lượng tham gia đêm giao lưu văn nghệ quần chúng, hái hoa dân chủ vào tối 29 tết (tại các nhà văn hóa thôn tổ chức văn nghệ đón giao thừa ) các môn thể thao, các trò chơi, trò diễn dân gian trong 3 ngày tết, chào cờ sáng mùng một tết mừng thọ các cụ cao tuổi nhân dịp đầu xuân, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình TB, BB, gia đình liệt sỹ, người có công, trẻ em mồ côi, các gia đình gặp khó khăn trong dịp tết.

          - Tổ chức phát động,  keo gọi nhân dân đầu tư kinh phí mua Cờ treo tại hộ gia đình, khu dân cư, các Thôn, đồng thời trang trí nhà văn hoá trang trọng để nhân dân vui tết đón Xuân, (Ưu tiên trang trí tập trung cho 4 nhà văn hóa trung tâm và một số cụm dân cư), tổng dọn vệ sinh môi trường, quét vôi, sơn mới, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rảnh thoát nước, đường làng, ngõ xóm theo Quy ước, Hương ước của làng văn hóa đã đề ra.

- Thường xuyên tuyên truyền thông báo trên hệ thống loa của làng về thực hiện Nghị Định 137/2020/NĐ - CP của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo,  nghiêm cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng và đốt các loại pháo nổ, thuốc nổ, đèn trời các đồ chơi nguy hiểm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ các tệ nạn ma túy, Bài bạc, Lô, Đề các hoạt động khác trái với pháp luật, trái với quy định của nhà nước đảm bảo cho nhân dân đón xuân Nhâm Dần “ Vui tươi, Đoàn kết, An toàn và Tiết kiệm”

Dự kiến:

          + Đoàn thanh niên phối hợp với các Thôn hướng dẫn các chi đoàn, chi hội tổ chức các trò chơi, trò diễn trong dịp tết.

          + Hội người cao tuổi phối hợp các Câu lạc bộ tổ chức trò chơi bài điếm, cờ tướng và chương trình văn nghệ  chào đón xuân Nhâm Dần.

          + Hội Phụ Nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng như kéo co, bóng chuyền hơi và các tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ, giữa các thôn trong Làng văn hóa.

+ Riêng làng Hồng Nhuệ tổ chức luyện tập, mua sắm thuê mượn phục trang tổ chức trình diễn điệu Múa Sanh Ngô tại đình làng theo kế hoạch của UBND huyện.

6.  Đối với 3 nhà Trường , Trạm y tế:

* 3 nhà Trường:

- Xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ đảm bảo về cơ sở vật chất  của nhà trường trong dịp trước, trong và sau tết, tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, soạn nội dung  khẩu hiệu tuyên truyền trên hệ thống đèn LED cổng trường từ ngày mùng 25 /01/2022,  tổ chức cho học sinh tổng dọn vệ sinh trong nhà trường, các trục đường liên thôn, đường trung tâm. Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, khu vực đã phân công, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cho học sinh ký cam kết thực hiện Nghị Định 137/2020/NĐ – CP của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, nghiêm cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng và đốt các loại pháo nổ, đèn trời các đồ chơi nguy hiểm, các tệ nạn xã hội vv..

*Trạm y tế:

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, phương án tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo VSATTP và công tác VSMT , chuẩn bị cơ số thuốc phòng chống các loại dịch bệnh cuối mùa đông chuyển sang mùa xuân như dịch bệnh COVID - 19 ở người, dịch bệnh sốt xuất huyết, thường xuyên đôn đốc kiểm tra các làng văn hoá, các cơ quan trường học thực hiện tốt công tác VSMT, VSATTP. Các loại dịch bệnh khác vv…

7. Đề nghị UB MTTQ và các Ngành đoàn thể:

- Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất vụ chiêm xuân giành thắng lợi ngay từ đầu vụ, gieo trồng hết diện tích, thực hiện tốt quy chế phối hợp ngay từ đầu năm. Vận động đoàn viên, hội viên có năng khiếu tham gia tích cực các phong trào VHVN – TDTT trong dịp tết, đồng thời tiếp tục phát động phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát động phong trào toàn dân tích cực “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch 99, 89 và Đề án 1089 “Đề án cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, giai đoạn 2021-2025” của UBND huyện,

- Đối với BCH Đoàn xã căn cứ vào kế hoạch phối hợp với BVĐ xây dựng Làng Văn hóa tổ chức trang trí khánh tiết tại các nhà văn hóa, khu trung tâm của các Thôn, Làng tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần, Chỉ đạo, hướng dẫn cho học sinh trường TH&THCS tổng dọn về sinh trên các trục đường chính của xã theo kế hoạch.

IV.  KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới!

2. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân  Nhâm Dần2022!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

4. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 – 03/02/2022)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2022)!

6. Thanh niên Hoằng Thắng hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2022!

7. Xây dựng và giữ vững các  tiêu chí nông thôn mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

8. Nông thôn mới, diện mạo mới, con người mới, sức sống mới!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

10. Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Thắng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025!

11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưaNghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!

12. Chủ động phòng,  chốngdịch bệnh COVID – 19 là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà!

13. Sử dụng khẩu trang thường xuyên, rửa tay đúng cách để phòng, chống dịch bệnh COVID- 19!

14.  Xây dựng gia đình văn hóa là sức mạnh ngăn chặn mọi tệ nạn xă hội!

15.  An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà!

16.  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 112 ngày quốc tế phụ nữ 8/3!

17.  Nghiêm cấm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép!

18. Toàn dân tích cực tham gia cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo!

19.  Toàn dân vui tết đón xuân vui vẻ, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn!

        20.  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022)!

21. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2022)!

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng VHTT-TT VHTT TT&DL huyện (B/c);                              CHỦ TỊCH

- Đảng ủy – HĐND xã (B/c);

- UBMTTQ, các đoàn thể (P/h);

- Ban văn hóa, 3 nhà trường, trạm y tế (T/h);

- 4 Làng VH, 7 Thôn  (T/h);

- Đài truyền thanh (T/tr);

- Lưu VT.                                                                                             Hoàng Văn Hiến

 

 

 

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc