Kế hoạch tuyên truyền bâu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 00:00:00 03/05/2022 (GMT+7)

   UỶ BAN BẦU CỬ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HOẰNG THẮNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:   01  /KH-UBND                               

Hoằng Thắng, ngày  17 tháng  3  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ

 ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Thực hiện kế hoạch số 31 /KH – UBND  ngày 01/ 3 /2021 của UBND huyện Hoằng Hoá về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND xã, Công chức Văn hóa – xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phục vụ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Nhằm làm cho mỗi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn của đất nước, là ngày hội của toàn dân.

2. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, mit tinh cổ động. Thông qua đó để nhân dân nâng cao sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm, giáo dục mọi công dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ ứng cử, bầu cử, nâng cao tinh thần cách mạng đấu tranh chống mọi biểu hiện và các luận điệu xuyên tạc, những âm mưu hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ. Bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

 

II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1/ Nội dung:

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân tại HĐND cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước, và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân. Tuyên truyền về những thành tựu của Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ thị của Bộ chính trị, các Nghị quyết, quyết địng của uỷ ban thường vụ Quốc hội của chính phủ, chỉ thị của tỉnh, của huyện về lãnh đạo chỉ đạo cuộc cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó động viên mọi cử tri tự giác tích cực và chủ động tham gia bầu cử.

Nội dung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2007 (Sửa đổi bổ sung năm 2011), Luật bầu cử HĐND năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số đièu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử HĐND các cấp, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thời gian bầu cử, nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mọi công dân ứng cử, bầu cử, về trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả.

2. Hình thức:

In bạt băng rôn, Pano, treo băng rôn khẩu hiệu ngang đường, viết tiểu phẩm, thơ, ca, hoa vè. tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT, sinh hoạt câu lạc bộ nói chuyện chuyên đề. Viết tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở xuống các cụm dân cư và các làng văn hoá.

III. TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Tháng 4 năm 2021, tuyên truyền việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của các cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Kết quả MTTQ các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lập, công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, lập danh sách cử tri nơi cư trú. Tuyên truyền việc tiến hành thành lập các tổ bầu cử, các khu vực bầu cử, niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hoá.

Tháng 5 năm 2021, tuyên truyền tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các quy định quyền và nghĩa vụ của người ứng cử của cử tri, việc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri để vận động bầu cử, việc xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử.

Tuyên truyền phán ánh công tác chuẩn bị của địa phương, của các tổ bầu cử, khu vực bầu cử. Tuyên truyền các quy định về trình tự và thể thức bầu cử tại các điểm bầu cử.

 Ngày 23 tháng 5 , thông tin nhanh tiến độ cử tri đi bầu cử, số lượng cử tri đi bầu cử và không khí ngày bầu cử.

Sau ngày 23 tháng 5 tập trung tuyên truyền về không khí vui tươi phấn khởi của nhân dân trong ngày bầu cử và kết quả của cuộc bầu cử. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Công chức  VH - XH:

Xây dựng cụm tin, In bạt khẩu hiệu, băng rôn 2 mặt treo tại trục đường chính của xã, treo cờ đảng, cờ tổ quốc tại công sở các nhà văn hoá và các tổ bầu cử đảm bảo về hình thức, đúng nội dung phục vụ công tác tuyên truyền.

Kiểm tra các vật tư phục vụ công tác tuyên truyền như cờ, băng đĩa chào cờ, bổ sung kịp thời phục vụ tốt cho công tác bầu cử.

Đài truyền thanh kiểm tra sửa chữa hệ thống truyền thanh phục vụ kịp thời tiếng nói 4 cấp đến với nhân dân. Xây dựng các chuyên mục, tăng thời lượng tiếp âm, phát thanh tuyên truyền kịp thời các hoạt động cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các ngày kỷ niệm lớn, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm khác.

2. Đối với các làng văn hoá, các thôn:

Thông báo đôn đốc cho nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc từ ngày 20/5 đến hết ngày 23/5/2021 tại các nhà văn hoá và hộ gia đình.

Tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng và nhất là nơi đặt điểm bầu cử.

Tuyên truyền đôn đốc cử tri tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đúng tiến độ và thời gian của Luật bầu cử.

3. Đối với 3 nhà trường và trạm y tế:

·        3 nhà trường: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, của cấp trên, tuyên truyền cho cán bộ giáo viên và học sinh việc chấp hành Luật an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, làm tốt công tác vệ sinh cá nhân (học sinh), vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư và tại các nhà trường.

Riêng trường Trung học cơ sở (THCS) có kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền như: mít tinh cổ động cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

·        Trạm y tế:

Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn của ngành, tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống các loại dịch bệnh COVID -19, dịch bệnh mùa hè để bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Chỉ đạo, phân công  cán bộ y tế xuống cơ sở, đôn đốc cho các làng văn hoá, các thôn thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường tại gia đình và xử lý rác thải tại các thôn.

4. Đối với các  CLB liên thế hệ:

Căn cứ vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong QUÝ II, duy trì sinh hoạt theo định kỳ, sáng tác các bài thơ ca ngợi công tác tuyên truyền cuộc bầu cử và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Đối với Công chức Kế toán NS xã.

Căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền của tiểu ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chuẩn bị nguồn kinh phí đủ, kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền theo lộ trình và thời gian trên.

 

V. TREO CỜ VÀ NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1.     Treo cờ:

Đối với công sở  Đảng uỷ - UBND xã, 3 trường học, trạm y tế, các nhà văn hoá làng, các điểm bầu cử tổ chức treo cờ Đảng, cờ tổ quốc và một câu khẩu hiệu băng rôn tuyên truyền.

2.     Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

- Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

- Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

     - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

     - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:                                                                 T/M UBND XÃ

- Phòng VHTT – TT TDTT huyện (B/c);                            CHỦ TỊCH UBBC

- Đảng uỷ - HĐND xã (B/c);

- Ban VHTT (T/h);

- 3 nhà trường, trạm y tế (T/h);

- 4 làng văn hoá (T/h);

- 7 thôn (T/h);                                                                 

- Đài truyền thanh (T/tr);

- Lưu VT ;

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc