Phổ biến tuyên truyền

Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật

Mười điểm mới điểm mới của Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ 01/7/2023

Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật

Mười điểm mới điểm mới của Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ 01/7/2023

Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật

Mười điểm mới điểm mới của Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ 01/7/2023

Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật

Mười điểm mới điểm mới của Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ 01/7/2023

Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật

Mười điểm mới điểm mới của Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ 01/7/2023

Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật

Mười điểm mới điểm mới của Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ 01/7/2023

Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật

Mười điểm mới điểm mới của Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ 01/7/2023

Xã Hoằng Thắng tổ chức Hội nghị phối hợp tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ, Luật hòa giải cơ sở cho tuyên truyền viên, hòa giải viên năm 2023

ã Hoằng Thắng tổ chức Hội nghị phối hợp tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ, Luật hòa giải cơ sở cho tuyên truyền viên, hòa giải viên năm 2023

Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xoá thường trú - Trợ cấp mai táng ph

Triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xoá thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và quy trình thực hiện