Xây dựng nông thôn mới

XÃ HOẰNG THẮNG TỔ CHỨC SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025.

XÃ HOẰNG THẮNG TỔ CHỨC SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025.

Xã Hoằng Thắng sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

Xã Hoằng Thắng sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hoàng Trì 1

Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hoàng Trì 1

XÃ HOẰNG THẮNG RA QUÂN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

XÃ HOẰNG THẮNG RA QUÂN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THEO KẾ HOẠCH CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI