Xây dựng nông thôn mới

XÃ HOẰNG THẮNG RA QUÂN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

XÃ HOẰNG THẮNG RA QUÂN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THEO KẾ HOẠCH CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI