Lời keo gọi ủng hộ Miền Nam phòng, chống dịch Covid -19

Đăng lúc: 16:02:24 06/10/2021 (GMT+7)

 

 UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ HOẰNG THẮNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   BAN THƯỜNG TRỰC                             

                                               

LỜI KÊU GỌI

Của UB MTTQ xã Hoằng Thắng về việc kêu gọi

Toàn dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19

 

          Kính gửi: Cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới hết sức phước tạp, lây lan với tốc độ nhanh trên thế giới, trong nước và ở tỉnh ta diễn biến rất phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, đến phát triển kinh tế, xã hội và đang tác động nhiều lĩnh vực đời sống của nhân dân 

   Tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã, trong đó có nhận thức đúng đắn về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch COVID-19 cũng như những biến chủng mới do virus SARS-C0V2 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh, COVID-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.             

          Các tỉnh phía nam và Thanh Hoá là địa phương có nhiều mối quan hệ keo sơn, gắn bó trong tiến trình lịch sử dân tộc. Hiện nay, có nhiều con quê hương Thanh Hoá đang sinh sống, công tác và làm việc tại các tỉnh phía nam.

          Những năm qua, mỗi khi nhân dân tỉnh Thanh Hoá gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn kịp thời, động viên, chia sẽ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất rất lớn giúp đỡ nhân dân tỉnh Thanh Hoá vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

          Thời gian qua dịch Covid-19 tiếp tục chuyển biến phức tạp ở nhiều địa phương đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay ngày, các tỉnh phía đã có nhiều người nhiễm (nhiều nhất cả nước). Những ngày gần đây đã được kiềm chế. Trong những ngày này, các tỉnh phía nam đang phải thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, để phòng, chống dịch Covid-19 nên đời sống của nhân dân, công nhân lao động trong các tỉnh phía nam gặp không ít khó khăn, đời sống hàng ngày.

. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, góp phần cùng Đảng, chính phủ và nhân dân cả nước trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Được sự đồng ý của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường Trực Uỷ ban MTTQ xã kêu gọi, vận động nhân dân trong xã ủng hộ bằng tiền, hiện vât, như khẩu, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ, gang tay phục vụ cho phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

          1. Về nội dung: Vận động, quyên góp tiền, hiện vât như khẩu, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ, gang tay phục vụ cho phòng chống dịch COVID-19 .

          2. Về thời gian thực hiện: Từ ngày 25/09/2021 đến ngày 30/09/2021,

          3. Về địa điểm tập kết và đầu mối tiếp nhận hàng: Tại ban công tác MTTQ thôn và Các đoàn thể trong thôn. Mọi thông tin xin liên hệ: Lê Văn Thụ - CT MTTQ xã. ĐT: 0969636998

                  

          Việc hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía nam trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 hết sức ý nghĩa, cấp bách và đầy tính nhân văn, vì vậy đề nghị với nhân dân trên địa bàn toàn xã hết sức ủng hộ.

 

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                               Lê Văn Thụ