Hoằng thắng thi đua phòng trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng lúc: 15:32:14 09/04/2019 (GMT+7)

 

Mẫu số 02-BD
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Hôm nay, ngày  tháng  năm  tại trụ sở UBND xã Hoằng Thắng,  các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao Mẫu số 01-BD được chuyển từ UBND UBND xã/phường/thị trấn …..……………… về Bưu điện huyện/quận/thành phố ……………….. để thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Thành phần tham gia:

I. BHXH HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ ……………………………………………………

Ông/Bà: …………………………………………… Chức vụ …………………

Ông/Bà: …………………………………………… Chức vụ: …………………

II. BƯU ĐIỆN HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ ……………………………………………

Ông/Bà: …………………………………………… Chức vụ: …………………

Ông/Bà: …………………………………………… Chức vụ: …………………

III. UBND XÃ HOẰNG THẮNG.

Ông: Nguyễn Văn Sỹ                       Chức vụ: PCT. UBND xã

Bà: Hà Thị Tâm                               Chức vụ: Công chức LĐTBXH

Các đơn vị có tên cùng tiến hành xác nhận bàn giao Mẫu số 01-BD và số liệu từ UBND xã/phường/thị trấn đến Bưu điện huyện/quận/thành phố, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG MẪU SỐ 01-BD KÊ KHAI MỚI HỘ GIA ĐÌNH

- Số lượng Mẫu số 01-BD: ………………………………………………………………………………………

- Số lượng Nhân khẩu trên Mẫu số 01-BD: ………………………………………………………………………………………

II. SỐ LƯỢNG MẪU SỐ 01-BD KÊ KHAI BIẾN ĐỘNG THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

- Số lượng Mẫu số 01-BD: ………………………………………………………………….…………………

- Số lượng Nhân khẩu tăng trên Mẫu số 01-BD: …………………………………………………………………………..…………

- Số lượng Nhân khẩu giảm trên Mẫu số 01-BD: ……………………………………………………………………………………..

Các đơn vị nhất trí thông qua số liệu nêu trên.

Biên bản được lập vào hồi ……… giờ cùng ngày, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

UBND xã/phường/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bưu điện huyện/quận/tp
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

     BHXH huyện/quận/tp
    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)